Loading...

Informacje o programie

Założenia Programu

Głównym celem Programu profilaktyki raka szyjki macicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach, podniesienie świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy, oraz wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconego modelu postępowania diagnostycznego.

Programem profilaktyki raka szyjki macicy objęto populację zdrowych kobiet w wieku 25 – 59 lat w 3- letnich odstępach czasu co jest zgodne z Europejskimi Zaleceniami w Zakresie Zapewnienia Jakości Skriningu Raka Szyjki Macicy.

Etapy realizacji Programu

Program jest realizowany w trzech etapach:

  • Etap podstawowy – pobranie wymazu cytologicznego
  • Etap diagnostyczny – ocena mikroskopowa pobranego wymazu cytologicznego wg. Systemu Bethesda – TBS
  • Etap pogłębionej diagnostyki – realizowany jest w przypadku niektórych dodatnich wyników badań cytologicznych i ma na celu wyjaśnienie nieprawidłowości stwierdzonych w rozmazie cytologicznym

Badania skierowane są do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2018 poz. 188).